Politika kvality

Firma Palmer s.r.o. sa špecializuje na medzinárodné a vnútroštátne zasielateľstvo. Prepravujeme tovar pre našich zákazníkov s hlavným zameraním sa na Škandinávske krajiny, krajiny V4, a tiež vnútroštátne prepravy. Naši overení dopravcovia disponujú štandardnými plachtovými návesmi, ďalej MEGA návesmi, skriňovými návesmi, sólo vozmi a tiež dodávkami do 3,5t. Väčšina nami využívaných vozidiel je vybavená systémami satelitného monitorovania, ktoré slúžia na kontrolu polohy a trasy a na presnejšie stanovenie doby dodania prepravovaného tovaru.

Naša spoločnosť sa orientuje na celkovú spokojnosť zákazníka pričom dbáme na neustálu komunikáciu s ním a snažíme sa o dosiahnutie splnenia všetkých jeho požiadaviek. Politika kvality predstavuje rámec pre stanovenie jednotlivých cieľov kvality a zároveň bude neustále preskúmavaná, aby naplnila všetky potreby spoločnosti.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Zároveň sa zaväzujeme:

  • neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy procesov vykonávaných spoločnosťou na kvalitu produktov a služieb
  • rozvíjať ich profesionálny rast a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé zlepšovanie kvality produktov a služieb, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov a jeho zlepšovaním
  • presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov
  • k efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti
  • o neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov
  • o zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj produktov, výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.)

Certifikát

ISO 9001_podpisany-1